Επίσημη Ενημέρωση των Μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Επίσημη Ενημέρωση των Μελών της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, Ενημερώνοντας Υπεύθυνα τα μέλη του, σε αντιδιαστολή των αυθαιρεσιών που διασπείρουν άτομα εντός και εκτός φορέα που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, και επιθυμώντας να τα προστατεύσει από εσφαλμένες “νομικές αναλύσεις”, τους γνωστοποιεί τα εξής:

Τα 216 ιδρυτικά μέλη, υπέγραψαν κατά την Ίδρυση του Φορέα το 2016, ότι συμφωνούν ομόφωνα να τηρηθεί το άρθρο 3.1Δ του καταστατικού, το οποίο αναφέρει ρητώς :

« οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία…»

Σήμερα ορισμένοι εξ΄αυτών, ζητούν την μη τήρηση της έγγραφης αυτής συμφωνίας.

Αυτό από μόνο του, θεωρείται αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης και καταστρατήγηση του καταστατικού.

Σχετικά με την Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που επικαλούνται πολλοί «νομομαθείς» ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Πανελλήνια Γενική συνέλευση, συγκαλείται από την Συλλογική Προεδρία, μετά την πάροδο 4 ετών από την λειτουργία του φορέα, σύμφωνα με το (άρθρο 3. 1B ii) που αναφέρει τα εξής:

«ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

και μόνο με απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας, όπως προβλέπει το άρθρο 3.1Β iii του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«iii) Διαδικασία συγκλήσεως Πανελλήνιας Γενικής Συνελεύσεως:

Αφού συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος για την α’ και την πιθανή β’ επαναληπτική ημερομηνία συγκλήσεως της Π.Γ.Σ, με απόφαση της συλλογικής προεδρίας (που πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την λήψη της απόφασης αυτής,…)»

το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Α.Κ, που αναφέρει τα εξής :

«Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του νομικού προσώπου.»

Συμπερασματικά, Ευθύνη για την σύγκληση Γ.Σ σε όλες τις περιπτώσεις έχει μόνο η Διοίκηση του Φορέα και οι περιπτώσεις είναι οι εξής :

1ον) Πανελλήνια Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β) 

 «ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

Συνεπώς η πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας από την Ίδρυση του φορέα, όπως επαναλαμβάνει και το άρθρο 3. 1.Δ. ii  του καταστατικού που λέει τα εξής:

«Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση».

2ον) Εκτακτη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β, ε)

«ε. Έκτακτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το ζητά η Συλλογική Προεδρία, ή έστω και ένα μέλος του Ιδρυτικού Συμβουλίου κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ ,  ή  το 13%  των εγγεγραμμένων μελών προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάση του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως. Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται ούτε καταργείται.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο Α.Κ 95 Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται μόνο από την Διοίκηση, εφόσον το ζητήσει η ίδια, ή έστω ένα Ιδρυτικό μέλος, ή το 13% των εγγεγραμμένων μελών και εφόσον αυτά είναι ταμιακώς εντάξει, όπως ορίζει το άρθρο 3.1Β περ. γ. του καταστατικού που αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Στη Π.Γ.Σ. θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και λόγου (αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των εισηγητών-εκπροσώπων), όσα μέλη, θα έχουν ήδη ανακοινωθεί ως ταμειακώς εν τάξει από τις Οργανωτικές δομές όπου ανήκουν, μέχρι και 2 ημέρες πριν την Π.Γ.Σ.. Επίσης, μόνο δικαίωμα ψήφου θα έχουν και όσοι προσέλθουν έστω και την τελευταία στιγμή, μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης και εγγραφούν στους καταλόγους των ταμειακώς εν τάξει μελών

Ειδικότερα:

  • Το μέλος που ζητά την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος του, μόνο στην περίπτωση ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ. που αναφέρει τα εξής:

 «Έκαστο όμως μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει ένσταση – μομφή σε οποιαδήποτε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας που αντίκεινται στις γενικές αρχές του φορέα, στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος, του καταστατικού και της Ιδρυτικής Διακηρύξεως, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης ώστε την τελική απόφαση να πάρουν τα μέλη του πολιτικού φορέα

Δηλαδή, μόνο σε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας ή οποία εκλέγεται μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας.

  • Το 13% των εγγεγραμμένων μελών μπορεί να ζητήσει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάσει του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 95 δηλαδή, από την Εκλεγμένη Διοίκηση του φορέα κατά το άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«3.1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη Σαρρής Γεώργιος, Μασσέλος Ιωάννης, Χαράλαμπος Σαβουλίδης και Αναστάσιος Αποσπόρης.

ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων.»

Συμπερασματικά όποιος ΔΕΝ συμφωνεί με αυτά που έχει υπογράψει, είναι υπεύθυνος και υπόλογος για αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης.

Το ιδρυτικό προεδρείο καλεί τα μέλη του να αντισταθούν στην επιχειρούμενη προσπάθεια  Διάλυσης του Φορέα και πρόκλησης σύγχυσης στα μέλη, τα οποία οφείλουν να περιφρουρήσουν τον δίκαιο αγώνα της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών !!!  

 

 

 

 

  

 

 

Κατάθεση Μήνυσης στους Εισαγγελείς Άρειου Πάγου και Διαφθοράς

Κατάθεση Μήνυσης στους Εισαγγελείς Άρειου Πάγου και Διαφθοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί φίλοι,

“Ανεπίδεκτα” Ανυποχώρητοι στη Διεκδίκηση του Δικαίου και Ανταποκρινόμενοι τόσο στις Επιταγές της Ίδρυσης μας, όσο και στα Συγκινητικά Μηνύματα Συμπαράστασης Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, για τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει, σας ενημερώνουμε ότι προχωρήσαμε σήμερα στην επόμενη κίνηση, καταθέτοντας την ιδία μήνυση κατά των Τραπεζών και της της Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά με την απάτη που στήθηκε εις βάρος της Χώρας μας, στον Εισαγγελέα Διαφθοράς και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

      

 

Ο αγώνας μόλις ξεκίνησε και θα είναι μαραθώνιος επίπονος. ΔΕΝ θα είναι αγώνας ταχύτητος
Είμαστε αποφασισμένοι όμως να τον δώσουμε μέχρι τέλους. Σε όποιο επίπεδο, με όποιες ενέργειες απαιτηθούν και με όποιο κόστος.

Θα σας ενημερώνουμε άμεσα για την εξέλιξή του που αφορά όλους τους Ελληνες Πολίτες.

Ήρθε η ώρα για ουσιαστικό αγώνα, ενάντια στον παραλυτικό φόβο και στην αντίληψη πως τίποτα ΔΕΝ μπορεί ν’ αλλάξει, πως όλα έχουν κριθεί και πως είναι μάταιο να αγωνίζεσαι κατά του καθεστωτισμού.

Σας ευχαριστούμε για την ενθουσιώδη στήριξη σας και σας διαβεβαιώνουμε πως θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου – Επίσημη Ίδρυση της Δ.ΕΝ.

Δελτίο Τύπου – Επίσημη Ίδρυση της Δ.ΕΝ.

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», της 25-2-2026:

 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΕΝΩ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ  !!!

 

Την Τετάρτη 24/2/2016, στις 11.00 πμ, πλήθος κόσμου φίλων και μελών της «Δ.ΕΝ.» συγκεντρώθηκε στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να κατατεθούν τα κατά τον νόμο απαραίτητα έγγραφα για την επίσημη ίδρυση του πολιτικού φορέα με την επωνυμία «Δημοκρατική Ενότητα Ελεύθερων Πολιτών».

 

 Ενός διαφορετικού πολιτικού φορέα, συνειδητοποιημένων και αποφασισμένων Ελλήνων Πολιτών που διεκδικούν την Χώρα τους, μακριά από τους δήθεν «Εθνοπατέρες» και επαγγελματίες πολιτικούς «σωτήρες», που το μόνον που πραγματικά μέχρι σήμερα έχουν πράξει, είναι η καταστροφή και η υποδούλωση του Έθνους.

 

προεδρίο

Το «Ιδρυτικό Προεδρείο», την ώρα που λαμβάνει την σφραγίδα της επίσημης ίδρυσης της «Δ.ΕΝ.»

 

Για ιστορικούς καθαρά λόγους αναφέρουμε ότι βάση καταστατικού, την αρμοδιότητα για την κατάθεση των εγγραφών είχε το «Ιδρυτικό Προεδρείο», που απαρτίζεται από τα Ιδρυτικά Μέλη:

  1. Σαρρής Γεώργιος
  2. Μασσέλος Ιωάννης
  3. Σαβουλίδης Χαράλαμπος
  4. Αποσπόρης Αναστάσιος

 

Η διαφορετικότητα της «Δ.ΕΝ.» έγινε αμέσως αντιληπτή από την γραμματεία του Αρείου Πάγου, όταν στην ερώτηση ποιος είναι ο «Αρχηγός» ή ο «Πρόεδρος» για να υπογράψει την ίδρυση του πολιτικού φορέα, έλαβαν την απάντηση, ότι η «Δ.ΕΝ.» ΔΕΝ έχει ούτε «Αρχηγό», αλλά ούτε και «Πρόεδρο» και εκπροσωπείται για την ίδρυση της από πολυμελές «Ιδρυτικό Προεδρείο». Πρωτόγνωρο γεγονός επίσης, κατά γενική ομολογία των αρμόδιων υπάλληλων, ήταν η μαζική συμμετοχή φίλων και μελών στον Άρειο Πάγο!

 

κολαζ

Στιγμιότυπα από την κατάθεση των Ιδρυτικών Εγγράφων της «Δ.ΕΝ.» στον Άρειο Πάγο, στις 24/2/2016

δηλωση1

δήλωση2

Τα έγγραφα που πιστοποιούν την επίσημη Ίδρυση του πολιτικού φορέα με την επωνυμία

«Δημοκρατική Ενότητα Ελεύθερων Πολιτών»

 

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, ότι η υπάλληλος-γραμματέας και αρμόδια για την παραλαβή εγγράφων ίδρυσης πολιτικών φορέων κ. Σούφλα Ασημίνα, η Διευθύντρια της Εισαγγελίας του Άρειου Πάγου κ.  Σημαντήρα και ο Εισαγγελέας υπηρεσίας του Αρείου Πάγου, Αντιεισαγγελέας κ. Εμμανουήλ Ρασιδάκης, αρνήθηκαν να πράξουν τα καθήκοντα τους όπως ο νόμος Ν. 3230/2004 ορίζει, προφασιζόμενοι ότι ΔΕΝ τον γνώριζαν και ενώ τον θέσαμε υπ’ όψιν τους και επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα μας ανατρέχοντας σε αυτόν, παρά ταύτα αρνήθηκαν να τον τηρήσουν και να μας δώσουν πρωτόκολλο βάσει του νόμιμου και δίκαιου αιτήματός μας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όταν παρεδόθησαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την ίδρυση του φορέα, αρνήθηκαν να μας δώσουν το πρωτόκολλο, όπως ο νόμος Ν. 3230/2004 ορίζει και προβλέπει μια σειρά δεσμεύσεων για τις Δημόσιες Αρχές, κάθε φορά που ο Πολίτης ή οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο καταθέτει έγγραφα σε αυτές. Βλέπε σχετική προηγουμένη ανακοίνωση μας με τον τίτλο: «Μάθε τα δικαιώματά σου.».

 

Σημειώνεται ότι μέχρι εκείνη την στιγμή, ενώ μας διαβεβαίωναν προφορικά ότι τα έγγραφα που καταθέσαμε ήταν πλήρη και ΔΕΝ έλειπε τίποτα, αρνήθηκαν να μας το επιβεβαιώσουν εγγράφως, όπως ο ανωτέρω νόμος ορίζει.

 

Όπως ήδη γνωρίζουν τα μέλη της, η «Δ.ΕΝ.» … ΔΕΝ πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν και αυτό το κατάλαβαν πρώτοι οι υπάλληλοι και ο Αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου κ. Εμμανουήλ Ρασιδάκης, αφού την ίδια στιγμή πρωτοκολλήσαμε καταγγελία κατά των υπαλλήλων και του ιδίου.

 

Η αρχή έγινε … !!!

 

Μόνον με την συσπείρωση των Πολιτών μπορεί να αποκτήσει την απαιτούμενη ισχύ η «Δ.ΕΝ.», προκειμένου να επανακτήσουμε την Ελευθερία και να επικρατήσει η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία στην Χώρα μας.

καταγγελία1

 

καταγγελία2

 

Η καταγγελία για «παράβαση καθήκοντος»

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους της «Δ.ΕΝ.» που τίμησαν την γέννηση του πολιτικού φορέα, καθώς και τον δημοσιογράφο και Ιδρυτικό Μέλος κ. Ηλία Ζαχαριάδη, για την δημοσιογραφική κάλυψη που παρείχε.

 

Δηλώσεις Ιδρυτικών Μελών του «Ιδρυτικού Προεδρείου»

 

Η προσωρινή διοικούσα της «Δ.ΕΝ.»

 

Ο Ρένος Αποστολίδης για την Αποχή

Η άποψη του Ρένου μέσα από τον επιβλητικό χαρακτήρα του και τον καυστικό του λόγο για την αποχή στις εκλογές και οι λόγοι που την καθιστούν μια αξιόλογη πολιτικοποιημένη πράξη, αναφέρεται επίσης στην πολιτική, τους Έλληνες πολίτες και την νοοτροπία όλων αυτών μαζί.Το απόσπασμα είναι αρκετά παλιό άλλα άκρως σχετικό και επίκαιρο.

*Η Μουσική είναι από Aphex Twin

*(All music copyrights belongs to owners)

Τεκμηρίωση θέσεως της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.)

Τεκμηρίωση θέσεως της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.)

Ξεκάθαρο μήνυμα προς καθένα που εν αληθινή αγνοία ή εν μισθοφορική υπηρεσία, ασυνείδητα ή συνειδητά αμφισβητεί την κίνηση της Δημοκρατικής Ενότητας Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», για νομίμως αιτιολογημένη αποχή στις επερχόμενες καθεστωτικές εκλογές του Σεπτέμβρη 2015, προκειμένου κανείς μας να μην χάνει άσκοπα τον χρόνο του … !!!

πιτσιρικος

 

Οι τράπεζες είναι τα ιδρύματα εκείνα που στην περίπτωση της Ελλάδος κάνανε το πλιάτσικο του αιώνα, όταν με ΔΟΛΟ και ΑΠΑΤΗ κλέψανε τα χρήματα του Ελληνικού Λαού (τουλάχιστον 233 Δις [βλ. Επισυναπτόμενο 1]) με την συνενοχή/Εθνική προδοσία όλου του πολιτικού προσωπικού, με την συνεργία/συνενοχή του συνόλου των Δικαστικών και Εισαγγελικών «λειτουργών», με την συνεργία/συνενοχή σχεδόν όλων των ιδιοκτητών και των μεγαλο-δημοσιογράφων των ΜΜΕ και με την συνεργία/συνενοχή συγκεκριμένων «αμφιβόλων» συμφερόντων εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα ΔΙΑΛΥΣΑΝΕ την Ελληνική οικονομία, την μικρομεσαία επιχείρηση και κατά συνέπεια και τον θεσμό της οικογένειας. Σε συνδυασμό με άλλα πράγματα που εκδηλώνονται ταυτόχρονα (π.χ. το θέμα των λαθρομεταναστών), πλέον είναι απολύτως φανερό και πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι σκοπός αυτής όλης της Εθνικής προδοσίας, είναι η διάλυση της Πατρίδας και ο αφανισμός των Ελλήνων.

Στις 3 Ιανουαρίου του 2012 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το τι ακριβώς έχει συμβεί με τις τράπεζες. (βλ. Αφιερωμένο στους Νεοέλληνες Ραγιάδες). Τον ίδιο χρόνο μερικοί συμπολίτες μας, που σήμερα είναι ιδρυτικά μέλη του «Δ.ΕΝ.», φροντίζουν και εξωδίκως ενημερώνουν (βλ. Ντοκουμέντο και κοινοποιήσεις) για την κατάσταση αυτή, όλο το πολιτικό προσωπικό, όλο το Δικαστικό και Εισαγγελικό προσωπικό και όλο τον νομικό κόσμο (πιο πρόσφατα, βλ. Το απόλυτο εργαλείο προστασίας) για την Εθνική αυτή προδοσία και την κυριολεκτικά γενοκτονία των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα προσφεύγουν ως όφειλαν νομικώς, αλλά και ηθικώς στην Ελληνική Δικαιοσύνη και η δικογραφία αυτή βρίσκεται τώρα στην Βουλή (βλ. Νέα μήνυση καταπέλτης που διαβιβάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων).

Έκτοτε, όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι σαν εμπλεκόμενοι με την Εθνική προδοσία (π.χ.: τραπεζίτες, πολιτικό προσωπικό, μιντιάρχες, Εισαγγελείς, Δικαστικοί, κ.τ.λ.) γνωρίζουν και είτε συμπράττουν (άρθρο 134 και 134Α’ ΠΚ, περί εσχάτης προδοσίας [βλ. Επισυναπτόμενο 2]) ενεργά, είτε συγκαλύπτουν (άρθρο 232 ΠΚ, περί συγκάλυψης και αποσιώπησης εγκλημάτων [βλ. Επισυναπτόμενο 3]) την Εθνική προδοσία. Μάλιστα με την παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ και την πολιτική εξαπάτηση των εκλογέων, τεχνηέντως οι καθεστωτικοί τους ωθούν σε εκλογές και δημοψηφίσματα, που στην ουσία ΔΕΝ γίνονται για να εκφραστεί ο Λαός, αλλά για να κάνουν τον τελευταίο «παθητικό» συνένοχο στα εγκλήματα τους, νομιμοποιώντας τα με την ψήφο του, μια ψήφος όμως που όπως είπαμε, έχει προέρθει από μιντιακή παραπλάνηση και πολιτική εξαπάτηση (άρθρο 162 ΠΚ, περί εξαπάτησης εκλογέων [βλ. Επισυναπτόμενο 4]).

Κατανοούμε όλοι λοιπόν ότι, η ψήφος σε οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα (ουσιαστικά όλων που υπάρχουν σήμερα), σφραγίζει την Εθνική προδοσία με συνυπαιτιότητα του Πολίτη … Σημειωτέον τα εγκλήματα αυτά, είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, με στόχο την Ανθρώπινη ύπαρξη … !!! Συνεπώς, οι Πολίτες δικαιούνται να προσφύγουν και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας και τότε αίρονται αυτομάτως, όλες οι ασυλίες όσων ισχυρίζονται ότι τις έχουν …

Συνεπώς ο ενημερωμένος Πολίτης ΔΕΝ πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψει στο καθεστώς να τον μετατρέψει σε «παθητικό» συνένοχο στα εγκλήματα του. Και για να γίνει αυτό ο Πολίτης ΔΕΝ πρέπει με κανένα τρόπο ή για καμία αιτία (ακόμη και εκβιαστική) να προσέλθει στις κάλπες, ακόμη και εάν θέλει να ρίξει Λευκό. Ο Πολίτης που θέλει να εκφράσει την απόρριψη του για το υπάρχον πολιτικό προσωπικό με Λευκή ψήφο, ΔΕΝ δύναται ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό να εκφράσει την βούληση του, δεδομένου ότι η Λεύκη ψήφος παρανόμως προσμετράται με την Άκυρη, δηλαδή ΔΕΝ προσμετράται στο εκλογικό αποτέλεσμα, παρόλο που υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις κατά της Ελλάδος για το θέμα αυτό από το Ανώτατο Δικαστήριο του Στρασβούργου (βλ. π.χ.  Υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη, κατά του Ελληνικού Δημοσίου.)

Η ψήφος δια Συντάγματος και νόμων, ΔΕΝ είναι υποχρεωτική όπως λανθασμένα πιστεύουν ή σκοπίμως διακηρύττουν πολλοί, όταν συντρέχουν λόγοι Εθνικής προδοσίας (Στο άρθρο 51 του Συντάγματος η ψήφος φέρεται σαν «υποχρεωτική», όμως με την ρητή προϋπόθεση του άρθρου 52 του Συντάγματος, που ορίζει την «Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης», που σε καθεστώτα όπως το σημερινό ΔΕΝ ισχύει [βλ. Επισυναπτόμενο 5]). Ο Πολίτης μπορεί να καταγγείλει και να καταδικάσει την προδοσία αυτή εγγράφως στην Δικαιοσύνη και άσχετα με το τι θα πράξει αυτή, … να επικαλεστεί το δικαίωμα του να εφαρμόσει το Συνταγματικό δικαίωμα-υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 120 του Συντάγματος [βλ. Επισυναπτόμενο 6] και ΝΟΜΙΜΩΣ να είναι ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΣ !!! Μάλιστα, οποιοσδήποτε διανοηθεί να του αμφισβητήσει το δικαίωμα του αυτό ή τον εκβιάσει να δεχτεί αποφάσεις που έχουν προέλευση το έγκλημα της Εθνικής προδοσίας, ο Πολίτης μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη καταγγέλλοντας τον εκβιαστή του για Εσχάτη προδοσία και εάν ΔΕΝ βρει ανταπόκριση και εάν τα εγκλήματα που διαπράττονται αφορούν εγκλήματα κατά της ζωής πολλών συμπολιτών του (σαν την γενοκτονία που συντελείται σήμερα), σύσσωμοι οι Πολίτες μπορούν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας και τότε αίρονται αυτομάτως, όλες οι ασυλίες των όσων ισχυρίζονται ότι τις έχουν …

Η Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών (Δ.ΕΝ.) [βλ. Επισυναπτόμενο 7] προτείνει κάτι απλό που προβλέπεται τόσο από τους νόμους (αστικό δίκαιο, στο οποίο κανείς ΔΕΝ μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ασυλία), όσο και από το Εθιμικό Δίκαιο (Το Δίκαιο των Ανθρώπων):

ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΡΘΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ  ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ … !!!

ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ Ή ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 93 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ [βλ. Επισυναπτόμενο 8].

Επειδή ΔΕΝ είμαστε αδιάφοροι, επειδή ΔΕΝ είμαστε υπόδουλοι κανενός και ειδικά του οποιοδήποτε επίδοξου επικυρίαρχου …

… Απέχουμε συντεταγμένα, … ομαδικά καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε δημοσίως, αλλά και νομικώς την Εθνική προδοσία και τους προδότες (παριστάμεθα σαν πολιτική αγωγή, βάση των άρθρων 68 ΚΠΔ, περί άσκησης και διατύπωσης της πολιτικής αγωγής και του άρθρου 64 ΚΠΔ, περί παθητικής νομιμοποίησης [βλ. Επισυναπτόμενο 9]), διεκδικώντας σημαντική αποζημίωση για ηθική βλάβη, για προσβολή της Τιμής, της Υπόληψης μας, του Συντάγματος και διασυρμό της Χώρας και των Ελλήνων. Και θα συνεχίζουμε συνεχώς, μέχρι αυτοί να μην αντέχουν άλλο …

 

… Διεκδικούμε ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ !!!

 

Η Ελλάδα καλείται για μια ακόμη φορά, να πράξει το Ιστορικό της Καθήκον.

Είναι πλέον Εθνική επιταγή, οι Πολίτες να πάψουν να αδιαφορούν…

 

… διεκδικώντας τα Δίκαια της Πατρίδας τους.

Συμμετοχή Πολιτών: Συμμετέχω εδώ

Εκ’ μέρους του «Δ.ΕΝ.», ο Ιδρυτικός πυρήνας.

 

ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ:

Τώρα και αφού ο κάθε πολίτης έχει διαβάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να απαντήσει μέσα του, τις ακόλουθες άπλες αλλά άκρως ζωτικές για την ύπαρξη του ερωτήσεις:

  1. Βάση των όσων αναλύσαμε, μπορεί μια Βουλή του 49% να εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία, όταν έχει απέναντι της ένα οργανωμένο φορέα Πολιτών με υπογραφές του 51% της αποχής ???
  1. Μπορεί ένας δικαστής (που σήμερα έχει τη χατζάρα της επτα-κομματικής και όχι μόνο στο κεφάλι του) να απορρίψει μία αγωγή 5.000.000 + 1 Πολιτών, όταν επιπλέον θα γνωρίζει ότι αυτή η πολιτική κίνηση απαιτεί τα δίκαια των Πολιτών και άρα και τα δικά του ???
  1. Ακυρώνονται ή όχι όλοι οι Αντισυνταγματικοί νόμοι ???

Υπενθυμίζουμε ότι οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας στα ανωτέρω ερωτήματα, πρέπει να είναι ξεκάθαρες, όπως ένα “ΝΑΙ” ή ένα “ΟΧΙ

Απαντήσεις του τύπου «ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ …», σαφώς σκοπό έχουν τον ΔΙΧΑΣΜΟ των Πολιτών και την ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, μια και όσοι απαντούν έτσι αποσκοπούν στην ΜΗ έγκαιρη αντίδραση των Πολιτών, στην ΜΗ δίκαιη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και της Πατρίδος τους …

Και στις ανωτέρω ερωτήσεις, θα πρέπει ΡΗΤΩΣ να τις απαντήσετε εσείς και μόνον εσείς. Μην βασιστείτε σε δήθεν «καλοθελητές» ή «εθελοντές» που θα σπεύσουν τάχα να σας «βοηθήσουν» να πάρετε την σωστή απόφαση, διότι τότε θα βρεθείτε μπροστά σε συνθήκες του 1964, που οι τότε δήθεν αντιμαχόμενοι συνυπέγραφαν, όπως και σήμερα, «φάγανε-ήπιανε» και τον λογαριασμό θρασύτητα τον στείλανε στον Λαό … !!!

Μόνο που τότε ΔΕΝ υπήρχε διαδίκτυο (πρόσβαση στην Αλήθεια), ενώ τώρα ΔΕΝ έχει κανείς που ενημερώθηκε, κανένα άλλοθι

φεκ