Δημοκρατική Ενότητα (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών

Το Ιδρυτικό Προεδρείο

  

                                                                                        1. Αποσπόρης Αναστάσιος

                                                                                        2  Σαβουλίδης Χαράλαμπος

                                                                                        3. …………………………………….(*)

                                                                                        4. …………………………………….(*)

                                                                                        5. …………………………………….(*)

                                                                                        6. …………………………………….(*)

                                                                                        7. …………………………………….(*)

                                                                                        8. …………………………………….(*)

                                                                                        9. …………………………………….(*)

                                                                                       10. ……………………………………(*)

                                                                                       11. ……………………………………(*)


(*) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του Πολιτικού Φορέα στο άρθρο 3 παράγραφος 1Δ. εδάφιο ii), για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία, τα υπόλοιπα εννέα μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό.

Η έναρξη των διαδικασιών για τις αρχαιρεσίες του 11μελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου – Ιδρυτικού Προεδρείου, καθώς και ο ορισμός εφορευτικής που θα τις διενεργήσει, όπως επίσης και οι σχετικές διαδικασίες υποβολής υποψηφιοτήτων και ψηφοφοριών, θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, σε σχετική καταχώρηση.

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Ελευθερία