Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό λειτουργίας του πολιτικού φορέα, οι οικονομικοί πόροι είναι σαφείς, διαφανείς και ελεγχόμενοι (τηρουμένων των εκ του νόμου φορολογικών βιβλίων) και είναι οι εξής:

Α. Οι συνδρομές των μελών(Η ισχύουσα ετήσια συνδρομή στον φορέα είναι 50 Ευρώ, ενώ για τα νέα μέλη υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής 5 Ευρώ)

Β. Οι δωρεές και οι χορηγίες φίλων υποστηρικτών, με ονομαστική καταγραφή των χορηγών μόνο ως ατόμων και όχι ως εταιρειών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και θα φορολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Όλες οι οικονομικές κινήσεις του πολιτικού φορέα, εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή και οι κινήσεις θα αναρτώνται υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση στην ιστοσελίδα μας. Έτσι κάθε μέλος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην ταμειακή κατάσταση του φορέα με πλήρη διαφάνεια.

Ο καταθετικός λογαριασμός του πολιτικού φορέα, όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει, όπου μπορούν να διεκπεραιώνονται  οι συνδρομές, οι δωρεές και οι χορηγίες, είναι ο εξής :

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 153/001874-06

ή στο IBAN: GR5701101530000015300187406

 


Για να παρακολουθείτε την οικονομική κατάσταση του Φορέα σε πραγματικό χρόνο πατήστε το εικονίδιο:

 


(Ισχύει μόνο για ταμειακώς εντάξει μέλη)

 

 

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών