Καταστατικό

Καταστατικό

Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών (Δ.ΕΝ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


του  Πολιτικού Φορέα
«Δημοκρατική Ενότητα – Ελευθέρων Πολιτών»

ή 
συνεπτυγμένα «Δ.ΕΝ.»

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

 

1.Στις 10/2/.2016 συνετάγη πρώτο ιδρυτικό καταστατικό μεταξύ των αναφερομένων σε αυτό φυσικών προσώπων Ελλήνων πολιτών.

Εν συνεχεία διακηρύχθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές  και  ταυτόχρονα ιδρύθηκε ο Πολιτικός Φορέας με την επωνυμία «Δημοκρατική Ενότητα – Ελευθέρων Πολιτών» ή συμπτυγμένα «Δ.ΕΝ.» (από το Δημοκρατική ΕΝότητα), όπου συναποφασίστηκε ομοφώνως ότι οι θεμελιώδεις πυλώνες (αρχές) που περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική του Διακήρυξη, δεν μπορούν να αλλάξουν ή να καταργηθούν ποτέ και για κανένα λόγο ή αιτία, ενώ αποτελούν παντοτινές και αμετάβλητες Αρχές και Αξίες του παρόντος Πολιτικού Φορέα «ΔΕΝ». Μπορούν όμως να προστεθούν νέοι πυλώνες μετά από πλειοψηφική απόφαση της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης, που όμως ρητά δεν θα αντίκεινται στους υπάρχοντες θεμελιώδεις πυλώνες.

2.Το σήμα που κατατίθεται ως επίσημο σύμβολο – έμβλημα του Νέου Πολιτικού Φορέα είναι μια σχηματική απεικόνιση της Ακροπόλεως με αέτωμα το γράμμα «Δ» (με τρεις εσωτερικές γραμμές) και κίονες τα γράμματα «Ε» (με πέντε εσωτερικές) και «Ν» (με πέντε διπλές παράλληλες εσωτερικές), ενώ κάτω από αυτά υπάρχει το «Ελευθέρων Πολιτών» και πιο κάτω τέσσερις γραμμές σαν σκαλοπάτια, ενώ αυτά «πατάνε» στις λέξεις «Δημοκρατική ΕΝότητα (Δ.ΕΝ.)», ακριβώς όπως φαίνεται κατωτέρω:

βασηαρθρων

Έδρα του Πολιτικού Φορέα ορίζεται η περιφέρεια Αττικής. Ενώ ο Πολιτικός Φορέας επιτρέπεται να δημιουργήσει γραφεία, τόσο εντός αλλά και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3.Σκοπός του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» είναι η άσκηση της εξουσίας άμεσα από τον λαό, τα όσα αναφέρονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη του, που αποτελούν ρητώς αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος καταστατικού και η με νόμιμο και ειρηνικό τρόπο, πολιτειακή, κοινωνική και οικονομική αναγέννηση των Ελλήνων Πολιτών όπως ορίζει το εκάστοτε ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος, θεσμοθετώντας αυστηρές δικλείδες προστασίας από φαινόμενα κάθε είδους διαφθοράς. Συνιστάται, ότι όλα τα μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε Εθνικού ενδιαφέροντος κίνηση που διοργανώνει ο πολιτικός φορέας, είτε αυτή γίνεται με δικόγραφα, είτε με κινητοποιήσεις/δράσεις, διότι η μαζική συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις ισχυροποιεί την θέση του φορέα, βοηθά σημαντικά στην εκπλήρωση των σκοπών του και στην ανάκτηση της Ελευθερίας της Πατρίδας και των Ελλήνων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

1. ΜΕΛΗ                                                      

Μέλος του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.», μπορεί να γίνει κάθε ενήλικος Έλληνας πολίτης με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, που θα συμφωνεί με την ιδεολογία και τα άρθρα του παρόντος καταστατικού καθώς και της Ιδρυτικής Διακήρυξης. Συνίσταται η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών στην πραγματοποίηση των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη επιδιώκεται να συμμετέχουν σε κάθε Εθνική κίνηση (δηλαδή, αυτές που αφορούν όλους τους Έλληνες ή την Ελλάδα) που κάνει ο Πολιτικός Φορέας, ισχυροποιώντας έτσι τις θέσεις του φορέα, όπως θα ορίζονται και θα επικυρώνονται από τις συνελεύσεις.

Την γραπτή αίτηση μέλους, την επεξεργάζονται και την κάνουν αποδεκτή ή όχι, οι δυο επί κεφαλής της κάθε δημοτικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικά για την ίδρυση, δια της αναγκαίας εγγραφής των πρώτων δέκα μελών της κάθε Δημοτικής Οργανώσεως, απαιτείται η προσυπογραφή-αποδοχή της αιτήσεως από την Ιδρυτική Προεδρία του φορέα.

Την αίτηση μέλους συνοδεύει και η ετήσια συνδρομή μέλους που αυτή ορίζεται από την κεντρική διοίκηση, ενώ το δικαίωμα ψήφου ασκείται μόνον απ΄ όσους έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ρητώς δεν επιτρέπεται να είναι μέλη και όσοι εγγραφούν διαγράφονται, τα ενεργά μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων/κινημάτων/φορέων, όσοι μάχονται τον Ελληνισμό και όσοι αντιτίθενται λόγω ή έργω στις ιδεολογικές διακηρύξεις και τις αρχές του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.».

Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, χωρεί έγγραφη προσφυγή του υποψηφίου μέλους προς την κεντρική διοίκηση και η οποία προς τούτο (υποχρεούται) να ορίσει τριμελή ομάδα από άλλες δημοτικές οργανώσεις, που αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι τελεσίδικα, αφού ακούσει όλες τις απόψεις, τόσο αυτών που γνωμοδότησαν για την απόρριψη, όσο και του ενδιαφερομένου. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από την τεκμηρίωση, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της τριμελής ομάδας.

Όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» αποτελούν την «Πανελλήνια Γενική Συνέλευση», τα οποία έχουν το δικαίωμα «του εκλέγεσθαι και του εκλέγειν» και της υποχρέωσης «του διοικείν και του διοικείσθαι». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον με ενισχυμένη απόφαση της «Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης» (Π.Γ.Σ.) με τα 3/5 του παρευρισκομένου Σώματος και κατόπιν εισήγησης τριών (3) εκ’ των Ιδρυτικών μελών, μπορεί κάποιος να γίνει επίτιμο μέλος του φορέα (χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους) λόγω της προσφοράς του, έχοντας όμως μόνον το δικαίωμα του λόγου και όχι του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι, ενώ δεν θα μπορεί να λάβει διοικητική θέση. Η πανελλήνια Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει και άλλους τύπους μελών, ύστερα από πλειοψηφική απόφαση της.

Όσοι απλώς διάκεινται φιλικώς προς τον πολιτικό φορέα «Δ.ΕΝ.» θα έχουν την ιδιότητα του «φίλου».

 

2. ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Α. Δημοτική Οργάνωση (ΔΗΜ.ΟΡΓ.)

Η βασική μονάδα οργανωτικής δομής είναι αυτή της δημοτικής οργάνωσης σε γεωγραφικό επίπεδο δήμου, η οποία προβλέπεται μία για κάθε Δήμο. Εξαίρεση σε αυτή την αρχή αποτελούν οι Δήμοι που έχουν εγγεγραμμένους δημότες άνω των 100.000, στους οποίους μπορεί να συσταθούν οργανώσεις ανά δημοτικό διαμέρισμα. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι είναι φορείς της Ελληνικής υπηκοότητας ή της Ελληνικής ιθαγενείας-εθνικότητας που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Β. Περιφερειακή Οργάνωση (ΠΕΡ.ΟΡΓ.)

Σε γεωγραφικό επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας συγκροτείται Περιφερειακή Οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από τους προέδρους κάθε Δημοτικής Οργάνωσης.

Γ. Πανελλήνια Γενική Συνέλευση (ΠΑ.ΓΕ.Σ.)

Στο ανώτατο επίπεδο βρίσκεται η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση  που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εν τάξει εγγεγραμμένα μέλη του Πολιτικού Φορέα «Δ.ΕΝ.», η οποία αποτελεί και το υπέρτατο όργανό του, δυνάμενη να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα, εκτός εκείνων των διατάξεων οι οποίες κατά το παρόν ορίζονται ως μη καταργούμενες ή τροποποιούμενες.

Γενική Διάταξη:

Δ. Η κάθε οργανωτική δομή (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά), διοικείται από 7μελή Διοικούσα Ομάδα (επιτροπή) με την εξής διάρθρωση: Πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος,  δύο Γραμματείς και  τρία μέλη. Η θητεία όλων των μελών των  οργάνων είναι τετραετής και έχει άμεση σχέση με τη δραστηριοποίηση του κάθε μέλους στην ενημέρωση του Δήμου του. Οι δύο πιο ενεργοί αναλαμβάνουν χρέη Προέδρου και Αντιπροέδρου. Οι δύο  Γραμματείς επιλέγονται με την απόλυτη ευθύνη του Προέδρου και Αντιπροέδρου και τα τρία μέλη μέσα από τους υποψηφίους (6 τουλάχιστον) που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα από την οργανωτική δομή δια πλειοψηφίας τουλάχιστον ¾ μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της. Εάν τα μέλη που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα είναι λιγότερα από τα έξι, τότε τα τρία μέλη θα προέλθουν από κλήρωση ανάμεσα στα υποψήφια μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

1.Τα Θεσμικά όργανα του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» είναι ο “χώρος” εντός του οποίου τα μέλη αναπτύσσουν, σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας εκφράσεως, τις απόψεις τους και καταθέτουν τις προτάσεις τους επί παντός θέματος. Οι προτάσεις αυτές εφ’ όσον λάβουν πλειοψηφική δύναμη προωθούνται προς ψήφιση είτε στα όργανα των κατά τόπους δημοτικών ή περιφερειακών οργανωτικών δομών εφ’ όσον αφορούν θέματα τοπικού χαρακτήρα, είτε στη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση εφ’ όσον αφορούν σε θέματα πανελληνίου ενδιαφέροντος. Τα θεσμικά όργανα είναι τα εξής:

Α)  Η Συλλογική Προεδρία του Φορέα

Β)  Πανελλήνια Γενική Συνέλευση

Γ) Οι Διοικούσες Ομάδες των Οργανωτικών Δομών (ΔΗΜ.ΟΡΓ. -ΠΕΡ.ΟΡΓ.)

Δ)  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο (Διαρκής Επιτροπή Διαφάνειας)


1.Α.  Η Συλλογική Προεδρία-εκπροσώπηση του πολιτικού φορέα

i. Ο πολιτικός φορέας «Δ.ΕΝ.» διοικείται από τη Συλλογική Προεδρία του, η οποία αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία εκλέγονται για 4 έτη από την Πανελλήνια Γενική Συνέλευση.

ii. Αμέσως μετά την εκλογή των 11 μελών η Συλλογική Προεδρία συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Ο πολιτικός φορέας «Δ.ΕΝ.» εκπροσωπείται νομίμως, δικαστικώς και εξωδίκως από τον Επικεφαλής που εκλέγεται δια πλειοψηφικής υποδείξεως μεταξύ των 11 μελών και στον οποίο δίνεται η μια εκ’ των δυο σφραγίδων του φορέα, για όσο ασκεί τα καθήκοντα του, την οποία μετά υποχρεούται να παραδώσει στον αντικαταστάτη του. Ο φορέας δύναται μέσω του Επικεφαλή να προσλάβει ακόμη και επί αμοιβή προσωπικό και ειδικά νομικό ή επιστημονικό (εάν αυτό ρητώς δεν μπορεί να βρεθεί από τα μέλη του), όπως μπορεί (με την ομόφωνη {100%} απόφαση και έγγραφη άδεια του Ιδρυτικού Συμβουλίου) και να παρέχει για λογαριασμό του φορέα, ακόμη και επί αμοιβή μια σειρά από υπηρεσίες, συνήθως πληροφοριακού χαρακτήρα σε συνεργαζόμενους με τον φορέα, μη-πολιτικούς φορείς και νομικούς. Η συλλογική προεδρία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη και την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του φορέα, τον οποίο οφείλει να συντάξει αμέσως μετά την συγκρότηση αυτής σε σώμα, διαδικασία που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο σε τρεις εργάσιμες ημέρες, μετά την εκλογή των μελών της συλλογικής προεδρίας. Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής εκλέγεται, επίσης εκ των εκλεγέντων 11 μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων ισοψηφησάντων για να προκύψει ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων. Σε περίπτωση που προκύπτουν και πάλι ισοψηφίες τότε η εκλογή επαναλαμβάνεται για τελευταία φορά και αν συνεχιστεί η ισοψηφία, τότε η θέση του Επικεφαλής ορίζεται δια κληρώσεως μεταξύ και των 11 μελών.

iiiΗ Συλλογική Προεδρία και μόνο αυτή, έχοντας ακεραία και εξ’ αδιαιρέτου την ευθύνη, δύναται, δια της απόλυτης  πλειοψηφίας  να προβεί και σε ενέργειες πέραν των προβλεπομένων στο καταστατικό στα πλαίσια της εκπληρώσεως του σκοπού της ιδρυτικής διακηρύξεως και των αρχών του φορέα, αφού ενημερώσει το  Ιδρυτικό Συμβούλιο και γίνουν εγγράφως προσωρινά αποδεκτές, οι οποίες θα τεθούν υποχρεωτικά προς αναδρομική έγκριση στην αμέσως επόμενη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση.

iv. Η Συλλογική Προεδρία συνέρχεται τακτικά την 15η ημέρα και την τελευταία ημέρα κάθε μηνός και εκτάκτως κάθε φορά που θα το ζητήσει έστω και ένα μέλος της.

v. Ένα μέλος της Συλλογικής Προεδρίας παύεται από τα καθήκοντα του με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών της, αν η δράση του είναι αντίθετη με την αποστολή της Συλλογικής Προεδρίας, το παρόν καταστατικού, το κάλεσμα Πολιτών και την Ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.».

Επίσης ένα μέλος ή και ολόκληρη η Συλλογική Προεδρία παύονται από τα καθήκοντα τους, εφόσον υπάρξει απόφαση της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που αποφασισθεί με απόφαση της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης  τακτικής η έκτακτης με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. 

 

1.Β.   Η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση

i. Είναι το ανώτατο κυρίαρχο Όργανο των οργανωτικών δομών. Αποφασίζει δεσμευτικά επί παντός θέματος που αφορά την οργανωτική δομή ή την τοπική γεωγραφική περιοχή της οργανωτικής δομής. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και όσον αφορά το καταστατικό και την διακήρυξη αρχών και επί παντός θέματος που αφορά τον φορέα και τη λειτουργία του με εξαίρεση την παράγραφο 1.Δ του άρθρου 3 και τα άρθρα που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται.

ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.

iii. Διαδικασία συγκλήσεως Πανελλήνιας Γενικής Συνελεύσεως:

Αφού συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος για την α’ και την πιθανή β’ επαναληπτική ημερομηνία συγκλήσεως της Π.Γ.Σ, με απόφαση της συλλογικής προεδρίας (που πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την λήψη της απόφασης αυτής), η διαδικασία υποβολής προτάσεων στη Π.Γ.Σ. είναι η εξής:

α. Συγκροτείται άμεσα 11μελής Επιτροπή, που αναλαμβάνει την διοργάνωση της Π.Γ.Σ.. Η ομάδα αυτή ορίζεται δια κληρώσεως κατά τα μεν 6 μέλη, από το απερχόμενο Συλλογικό Προεδρείο, και κατά τα 5 μέλη, από το Ιδρυτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί, υπ’ ευθύνη της, να καλεί και άλλα εξειδικευμένα μέλη για την πραγματοποίηση του έργου της.

β. Κάθε οργανωτική δομή συγκαλεί τα μέλη της και καταρτίζει τις προτάσεις της οι οποίες αποστέλλονται γραπτώς προς την Επιτροπή μέχρι προ 45 ημερών από την οριζόμενη ημερομηνία της Π.Γ.Σ.. Η Επιτροπή, προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων ή επαναλήψεων κωδικοποιεί και ομαδοποιεί τις ομοειδής ή τις παρεμφερείς προτάσεις, αναφέροντας τις δομές ή τα μέλη από τα οποία προέρχονται και υποχρεούται το αργότερο 15 ημέρες πριν από την Π.Γ.Σ. να αποστείλει όλες τις υποβληθείσες προτάσεις προς όλες τις Οργανωτικές Δομές  για να λάβουν γνώση και να προετοιμασθούν σχετικά.

Στην Π.Γ.Σ.  θα έχουν την ευκαιρία οι Οργανωτικές Δομές  να παρουσιάσουν την πρότασή τους με εισηγητή-εκπρόσωπό τους.

γ. Στη Π.Γ.Σ. θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και λόγου (αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των εισηγητών-εκπροσώπων), όσα μέλη, θα  έχουν ήδη ανακοινωθεί ως ταμειακώς εν τάξει από τις Οργανωτικές δομές όπου ανήκουν, μέχρι και 2 ημέρες πριν την Π.Γ.Σ.. Επίσης, μόνο δικαίωμα ψήφου θα έχουν και όσοι προσέλθουν έστω και την τελευταία στιγμή, μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης και εγγραφούν στους καταλόγους των ταμειακώς εν τάξει μελών.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων ψηφισάντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε οι δύο επικρατέστερες προτάσεις τίθενται πάλι σε ψηφοφορία.

δ. Αφού θα ψηφισθεί η επικρατέστερη πρόταση, τότε άμεσα η Π.Γ.Σ. προβαίνει στην εκτέλεση των αποφάσεων.

ε. Έκτακτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το ζητά η Συλλογική Προεδρία, ή έστω και ένα μέλος του Ιδρυτικού Συμβουλίου κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ ,  ή  το 13%  των εγγεγραμμένων μελών προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάση του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως. Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται ούτε καταργείται.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ., εφ’ όσον αυτές λάβουν χαρακτηριστικά ομογενοποιημένων πλειοψηφικών αποφάσεων δεσμεύουν όλα τα Μέλη και Όργανα του πολιτικού φορέα.

 

1.Γ. Οι Διοικούσες Ομάδες των Οργανωτικών Δομών

 (ΔΗΜ.ΟΡΓ.-ΠΕΡ.ΟΡΓ.)

Οι Συνελεύσεις των Οργανωτικών Δομών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών. Ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση συνέρχεται νομίμως με τα παρόντα ταμειακώς εν τάξει μέλη της κατά την επαναληπτική Γ.Σ.. Η ημερομηνία σύγκλησης της επαναληπτικής Συνέλευσης ορίζεται πάντα η έβδομη ημέρα μετά την ορισθείσα πρώτη ημερομηνία της συγκλήσεως της Γ.Σ..

i. Οι τακτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται και συνέρχονται μια φορά το χρόνο, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε επομένου έτους (συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής λόγω μη απαρτίας της πρώτης), οριζομένης προ δεκαπενθημέρου τουλάχιστον της ακριβούς ημερομηνίας από τα 3/5 της Διοικούσας Ομάδας της οργανωτικής δομής με θέμα τον γενικό απολογισμό δράσεως της οργανωτικής δομής για το έτος που προηγήθηκε. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας της Συνέλευσης αναρτάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της οργανώσεως σε χώρο που μπορεί να αναγνωσθεί και έξω από το κτήριο (π.χ. σε τζαμαρία ή σε εξωτερικό αδιάβροχο πίνακα ανακοινώσεων).

Επίσης με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσους έχουν δηλώσει.  Στην ανακοίνωση γίνεται πρόσκληση για υποβολή προς το Συμβούλιο και οποιουδήποτε άλλου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Τα επιπλέον θέματα της ημερησίας διατάξεως για να συζητηθούν πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προ 10 ημερών στο συμβούλιο το οποίο είναι υποχρεωμένο να τα αναρτήσει κατά τα ανωτέρω, 7 ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνελεύσεως και να στηρίζονται ενυπογράφως από το 1/3 των μελών της Συνέλευσης και κατατίθενται γραπτώς στο Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τα αναρτήσει κατά τα ανωτέρω, 7 ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνέλευσης. Επιπλέον θέματα για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία μπορούν να συζητηθούν μόνο και ως τελευταία θέματα, εφ’ όσον η Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 αποφασίσει να τα συζητήσει.

Η σειρά συζητήσεως των επιπλέον θεμάτων ορίζεται αυστηρά με την χρονική προτεραιότητα της καταθέσεώς τους στο Συμβούλιο ή καταθέσεως στο προεδρείο και της εγκρίσεώς τους προς συζήτηση από τη Συνέλευση.

ii. Η πλειοψηφία των 3/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών μπορεί εγγράφως να υποβάλει πρόταση μομφής κατά μέλους ή και ολόκληρης της Διοικούσας Ομάδας τους και να ζητήσουν να συζητηθεί η πρόταση αυτή σε έκτακτη Συνέλευση την οποία η Διοικούσα Ομάδα υποχρεούται να συγκαλέσει υποχρεωτικά εντός μηνός από την παράδοση του γραπτού αιτήματος. Διαφορετικά η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, με πρωτοβουλία και ενέργειες των μελών που υπέβαλαν την πρόταση.

Η διοικούσα ομάδα λειτουργεί και ως Α΄Βάθμια Επιτροπή Δεοντολογίας για τα μέλη της.

 

1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη: Σαρρής Γεώργιος  του Εμμανουήλ, Μασσέλος Ιωάννης του Νικολάου, Χαράλαμπος Σαβουλίδης του Δημητρίου και Αποσπόρης Αναστάσιος του Ιωάννη. 

ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων. Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση. Με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό, έκαστο μέλος θα διατηρεί τη θέση του στο Ελεγκτικό Συμβούλιο αποκλειόμενο όμως ρητώς από κάθε υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο του πολιτικού φορέα.

iii. Οι θέσεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου μετά την παρέλευση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικές για τον φορέα. Έκαστο όμως μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει ένσταση – μομφή σε οποιαδήποτε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας που αντίκεινται στις γενικές αρχές του φορέα, στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος, του καταστατικού και της Ιδρυτικής Διακηρύξεως, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης ώστε την τελική απόφαση να πάρουν τα μέλη του πολιτικού φορέα. Σε περίπτωση που η ένσταση καταψηφιστεί από τα 4/5 των μελών του πολιτικού φορέα, τότε το μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο (§ii).  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα μέλη του φορέα μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή του μέλους από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, που μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ενισχυμένης πλειοψηφίας των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Το δικαίωμα της ένστασης – μομφής δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

iv. Σε περίπτωση της για οποιοδήποτε άλλο λόγο δημιουργίας κενής θέσεως στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, τότε αυτή αναπληρώνεται με την ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό εκ των τριών προτάσεων αναπλήρωσης του μέλους που αποχωρεί ή εάν έχει αποβιώσει η αντικατάσταση γίνεται με πρόταση των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό υποστηριζόμενη με την ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό.

 

Γενικές διατάξεις

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ

Κάθε όργανο κατά την συγκρότηση και την λήψη αποφάσεως τηρεί επίσημα Βιβλία Πρακτικών. Επίσης τα όργανα δύνανται να τηρούν κάθε είδους άλλο Βιβλίο προς διευκόλυνση της λειτουργίας, του έργου και της δράσης τους. Τέλος τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο θα τηρείται σχετικό βιβλίο.

 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για τη διενέργεια πάσης φύσεως διεξαγωγής εκλογής συγκροτείται με επιμέλεια της διοικήσεως της καθ’ ύλην αρμόδιας διοικήσεως της δομής ή του οργάνου αντίστοιχη 3μελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη της σχετικής εκλογής.


Γ.
ΑΡΧΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Κάθε μέλος, από την έναρξη μέχρι και την λήξη της θητείας του, ευθύνεται ακόμη και για τις εξ αμελείας ζημιογόνες πράξεις και λογοδοτεί έναντι της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης.


Δ.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Κάθε μέλος του φορέα που συμμετέχει σε συλλογικά όργανα διοικήσεως ή σε επιτροπές ως βοηθός, πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και για το λόγο αυτό υποχρεωτικά προσκομίζει αναλυτικό ποινικό μητρώο κάθε χρόνο μέχρι την λήξη της θητείας του.


Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό οι συγκλήσεις των Οργάνων καθώς και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών επιτρέπεται να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

1.Κατάρτιση λίστας υποψηφίων βουλευτών

Η λίστα των υποψηφίων βουλευτών κάθε εκλογικής περιφερείας καταρτίζεται , κατά το ήμισυ από τα πιο δραστήρια μέλη και κατά το άλλο ήμισυ από τους υποψηφίους της περιφερείας αυτής που έχουν προταθεί δια πλειοψηφίας τουλάχιστον ¾ μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών των οργανωτικών δομών που υπάρχουν στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Οι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες και να έχουν πλήρη εκλογικά δικαιώματα

2.Συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο) αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κινήματος. Επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο Επικεφαλής της Συλλογικής Προεδρίας και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι τις επόμενες Εθνικές εκλογές, εκτός αν εκλείψει ή παραιτηθεί ή παυθεί ή βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του. Σε αυτή την περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα δια ονομαστικής πλειοψηφικής υποδείξεως ορίζει τον νέο επικεφαλής της, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλος ή επικεφαλής και της Συλλογικής Προεδρίας. Η Συλλογική Προεδρία επίσης ορίζει τον Εκπρόσωπο Τύπου και τοποθετεί Γενικό Γραμματέα για τον Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου, όπως ορίζει και ο,τιδήποτε άλλο απαιτείται για την διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού ή κυβερνητικού έργου.

3.Δεσμεύσεις

Α. Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές υπογράφουν έκαστος για τον εαυτό του και πριν καν βάλουν υποψηφιότητα, συμβολαιογραφική πράξη στην οποία δηλώνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα, δεσμευόμενοι ηθικά και πολιτικά, ήτοι:

i. Δεσμεύονται να ψηφίζουν μόνον ό,τι είναι σύμφωνο με την πιστή τήρηση του προεκλογικού προγράμματος και την εφαρμογή των θέσεων του κινήματος.

ii. Παραιτούνται της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι της νομοθετικής καταργήσεώς των. Και σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται αυτών των ειδικών ασυλιών, όταν εμπλακεί το όνομά τους σε δικαστική έρευνα ή υποβληθεί σχετικό αίτημα άρσεως ασυλίας από την εισαγγελική ή άλλη δικαστική αρχή.

iii. Παραιτούνται της Βουλευτικής αποζημίωσης πέραν του μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τα δε επιδόματα που θα λαμβάνουν οι Βουλευτές θα επαναπροσδιοριστούν με ορθολογικά κριτήρια βάσει οικονομοτεχνικών μελετών (π.χ. Βουλευτές περιφέρειας, γεωγραφική απόσταση κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια του πρώτης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης κατόπιν της εγκρίσεως από τις περιφερειακές οργανωτικές δομές και με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των μελών της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης.

Β. Και όσον αφορά τους υπολοίπους:

i. Το εκάστοτε Προεδρείο δεσμεύεται ρητά ότι στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρονιάς θα καλύπτει το τυχόν μη επαρκές κόστος (βλ. παρακάτω άρθρο 6 παρ. 2) της λειτουργίας του κινήματος από την επιδότηση του κρατικού ή ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και το πλεόνασμα αυτού θα προσφέρεται για κοινωνικό ή πολιτιστικό έργο. Τελικός οικονομικός στόχος είναι να μπορεί ο φορέας να λειτουργεί μόνο με τις εισφορές των μελών ώστε να καταργηθεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ii. Το πόθεν έσχες όλων των θεσμικών οργάνων, των πολιτευτών και των βουλευτών, πρέπει να είναι δημοσίως γνωστό κάθε στιγμή, ειδικά για την περίοδο που τα άτομα αυτά έχουν τους προαναφερθέντες ρόλους στον φορέα, καθώς και η αναλυτική οικονομική κατάσταση τους, πέντε χρόνια πριν υπηρετήσουν την όποια προαναφερόμενη θέση για λογαριασμό του φορέα, αλλά και πέντε χρόνια μετά.

iiiΕιδικά και στην περίπτωση, που κάποιο από τα προαναφερθέντα άτομα, αποδειχτεί ότι κατά την διάρκεια της θητείας του παραβίασε την Ιδεολογία, τις Αρχές, την Ιδρυτική διακήρυξη ή και το καταστατικό, τότε οι μεν βουλευτές που θα έχουν δεσμευτεί υπογράφοντας την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, δεν θα δικαιούνται καμία αμοιβή ή αποζημίωση; και αυτά θα δίδονται σε κοινωφελή ιδρύματα της επιλογής του πολιτικού φορέα. Οι δε λοιποί θα παύονται άμεσα από τα καθήκοντα τους βάση του παρόντος καταστατικού.

4.Κατάρτιση προεκλογικών-προγραμματικών θέσεων-αρχών

Το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα, οι εξαγγελίες, και οι προγραμματικές θέσεις του φορέα αποφασίζονται και εγκρίνονται από την τακτική Πανελλήνια Γ.Σ. ή την έκτακτη Π.Γ.Σ., εφ’ όσον έχει ήδη συνέλθει η τακτική Π.Γ.Σ.. Προτάσεις προεκλογικών προγραμματικών θέσεων μπορεί να υποβάλει κάθε μεμονωμένο μέλος ή κάθε οργανωτική δομή ή συλλογικό όργανο του κόμματος.

5.Τροποποίηση καταστατικού

Α. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί (πλην των διατάξεων που δεν τροποποιούνται), με απόφαση της  Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 4/5 των ψηφισάντων, καθώς και οτιδήποτε αφορά τις διακηρυχθείσες αρχές, τη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του πολιτικού φορέα.

Β. Ειδικώς, οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, οι οποίες θεμελιώνουν την αμεσοδημοκρατική λειτουργία των οργανωτικών δομών όλων των βαθμίδων, αυτές που προβλέπουν τη συμμετοχή της βάσεως στη διαμόρφωση και λήψη συλλογικών αποφάσεων, τα δικαιώματα της βάσεως να αμφισβητήσουν και να καθαιρέσουν τα συλλογικά όργανα και την προεδρία του φορέα, καθώς και αυτές που κατοχυρώνουν την δια της Δημοκρατικής πλειοψηφικής αρχής λήψη των αποφάσεων είναι μη καταργούμενες, ούτε καν τροποποιούμενες, ούτε έστω και προσωρινώς αναστελλόμενες διατάξεις. Αντιθέτως,  είναι επιτρεπτές μόνο οι προσθήκες που ενισχύουν, βελτιώνουν, εδραιώνουν και θεμελιώνουν ακόμη περισσότερο τις εν λόγω διατάξεις, αρχές και διαδικασίες.


 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αποτελείται από τα μέλη του Ιδρυτικού Συμβουλίου, που είναι τα ιδρυτικά μέλη. Στην περίπτωση που κάποιο από αυτά αποχωρήσει, παυτεί, παραιτηθεί ή αποβιώσει, τα εναπομείναντα ιδρυτικά μέλη εάν το κρίνουν αναγκαίο, συνεδριάζουν και αποφασίζουν με ενισχυμένη πλειοψηφία (3/5 του Συμβουλίου), ποιο από τα ταμειακώς ενήμερα εγγεγραμμένα μέλη θα πάρει την θέση του εκλιπόντος, έχοντας πλέον όλα τα προνόμια των ιδρυτικών μελών, πράγμα που θα τον καθιστά ισότιμο με αυτά. Το ίδιο μπορεί να πράξει και στην περίπτωση, που με ομόφωνη πλειοψηφία (100%), το Ιδρυτικό Συμβούλιο, αποφασίσει να προσθέσει μέλη του.

Εξετάζει σε β’ βαθμό όλα τα πειθαρχικά ζητήματα που αφορούν μέλη και στελέχη του Κινήματος και εκδίδει πειθαρχικές αποφάσεις μέχρι του σημείου της τελεσίδικης διαγραφής μέλους. Η Επιτροπή αποφασίζει δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Ειδικά για τα μέλη της Συλλογικής Προεδρίας αυτά ελέγχονται πειθαρχικά από την Πανελλήνια Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη που παραβιάζουν τους όρους του παρόντος και τις διακηρυχθείσες αρχές του φορέα υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και επισείεται η ποινή της διαγραφής του.

Κάθε μέλος που διαφωνεί με τη διαγραφή του μπορεί να προσφύγει στα καθ’ ύλη και κατά τόπους αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

 

1.Ρητώς συμφωνείται ότι η αμοιβή κάθε μέλους του πολιτικού φορέα σε όποια θέση και αν εκλεγεί ή κληρωθεί ή προσφέρει την οποιαδήποτε εργασία έναντι αμοιβής, δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Οποιοδήποτε μέλος του πολιτικού φορέα κατηγορηθεί για αξιόποινη πράξη σχετικά με χρηματισμό τίθεται αυτομάτως σε αργία έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Επιπροσθέτως ο φορέας κατά προτεραιότητα, αξιοποιεί τα μέλη του που με συνέπεια και υπευθυνότητα επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά εργασία (σε θέσεις που προβλέπουν την εθελοντική εργασία).

2.Οι οικονομικοί πόροι του πολιτικού φορέα είναι σαφείς, διαφανείς, ελεγχόμενοι, τηρουμένων για το λόγο αυτό όλων των εκ του νόμου φορολογικών βιβλίων και είναι οι εξής:

Α. Οι συνδρομές των μελών του και

Β. Οι δωρεές και οι χορηγίες με ονομαστική καταγραφή των χορηγών ως ατόμων και όχι ως εταιρειών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και θα φορολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

3.Δύο εκ των μελών της Συλλογικής Προεδρίας και ένας εκ του Ιδρυτικού Συμβουλίου ορίζονται ως τα μέλη που θα διαχειρίζονται τα οικονομικά του πολιτικού φορέα (έχοντας την δεύτερη σφραγίδα του φορέα όσο κρατά η θητεία τους, παραδίδοντας την αμέσως μετά στους αντικαταστατές τους) και τα οποία μπορούν να προσλάβουν και άλλα μέλη του πολιτικού φορέα υπ’ ευθύνη τους ως βοηθούς στο έργο τους. Καμιά οικονομική πράξη δεν δεσμεύει τον πολιτικό φορέα αν δεν φέρει την υπογραφή και των τριών οικονομικώς υπευθύνων μελών , ακολουθούμενη από την σφραγίδα του φορέα. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

4.Όλες οι οικονομικές κινήσεις του πολιτικού φορέα, εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή και για κάθε εκροή θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη εισήγηση και των τριών μελών (σημασμένη με την σφραγίδα), που φέρουν την ευθύνη προτού πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

5.Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε εβδομαδιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα του πολιτικού φορέα, ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

6.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διαλυθεί ο παρών πολιτικός φορέας, τίθεται σε εκκαθάριση και το τυχόν θετικό του κατάλοιπο προσφέρεται αποκλειστικά σε προνοιακά ιδρύματα.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (Ισχύει μόνον μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο).

 

Ρητώς συμφωνείται, ότι όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια.

Στο άρθρο αυτό υπάρχει μια και μόνον μια εξαίρεση. Υποψηφιότητα μπορεί να βάλει ένα προσωρινό θεσμικό μέλος στο Ιδρυτικό Συνέδριο, μετά από πρόταση του Ιδρυτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει ρητώς να γίνει αποδεκτή από την ενισχυμένη πλειοψηφία της Πανελλήνιας Γενικής Συνελεύσεως (3/5). Για τον λόγο αυτό, τα μέλη αυτά που θα λάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις, θα πρέπει να είναι ενήμερα από το ιδρυτικό συμβούλιο και να έχουν εγγράφως αποδεχτεί με δήλωση τους τον περιορισμό του παρόντος άρθρου του καταστατικού, πριν αναλάβουν την όποια θέση.

Αθήνα –/–/ 2015

 

Το παρόν καταστατικό αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ         Α.Δ.Τ.             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ          ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Print Friendly, PDF & Email

?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών