Το Ιδρυτικό Προεδρείο της Δημοκρατικής Ενότητας (Δ.ΕΝ.) Ελευθέρων Πολιτών, Ενημερώνοντας Υπεύθυνα τα μέλη του, σε αντιδιαστολή των αυθαιρεσιών που διασπείρουν άτομα εντός και εκτός φορέα που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, και επιθυμώντας να τα προστατεύσει από εσφαλμένες «νομικές αναλύσεις», τους γνωστοποιεί τα εξής:

Τα 216 ιδρυτικά μέλη, υπέγραψαν κατά την Ίδρυση του Φορέα το 2016, ότι συμφωνούν ομόφωνα να τηρηθεί το άρθρο 3.1Δ του καταστατικού, το οποίο αναφέρει ρητώς :

« οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία…»

Σήμερα ορισμένοι εξ΄αυτών, ζητούν την μη τήρηση της έγγραφης αυτής συμφωνίας.

Αυτό από μόνο του, θεωρείται αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης και καταστρατήγηση του καταστατικού.

Σχετικά με την Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που επικαλούνται πολλοί «νομομαθείς» ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Πανελλήνια Γενική συνέλευση, συγκαλείται από την Συλλογική Προεδρία, μετά την πάροδο 4 ετών από την λειτουργία του φορέα, σύμφωνα με το (άρθρο 3. 1B ii) που αναφέρει τα εξής:

«ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

και μόνο με απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας, όπως προβλέπει το άρθρο 3.1Β iii του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«iii) Διαδικασία συγκλήσεως Πανελλήνιας Γενικής Συνελεύσεως:

Αφού συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος για την α’ και την πιθανή β’ επαναληπτική ημερομηνία συγκλήσεως της Π.Γ.Σ, με απόφαση της συλλογικής προεδρίας (που πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την λήψη της απόφασης αυτής,…)»

το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Α.Κ, που αναφέρει τα εξής :

«Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του νομικού προσώπου.»

Συμπερασματικά, Ευθύνη για την σύγκληση Γ.Σ σε όλες τις περιπτώσεις έχει μόνο η Διοίκηση του Φορέα και οι περιπτώσεις είναι οι εξής :

1ον) Πανελλήνια Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β) 

 «ii. Ειδικά, ρητώς προβλέπεται ότι η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 4 χρόνια με τουλάχιστον δύο θέματα την εκλογή της Συλλογικής Προεδρίας και την κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος. Συνέρχεται δε, κατά τον μήνα Μάρτιο. Τα απερχόμενα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου σε συνεργασία με το Ιδρυτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως.»

Συνεπώς η πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας από την Ίδρυση του φορέα, όπως επαναλαμβάνει και το άρθρο 3. 1.Δ. ii  του καταστατικού που λέει τα εξής:

«Μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας και πριν την πρώτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση ρητά συμφωνείται ότι έκαστο μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα πρέπει γραπτώς να δηλώσει την πρόθεση του για την παραμονή του ή όχι στην αντίστοιχη θέση».

2ον) Εκτακτη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 3.1.Β, ε)

«ε. Έκτακτη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το ζητά η Συλλογική Προεδρία, ή έστω και ένα μέλος του Ιδρυτικού Συμβουλίου κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ ,  ή  το 13%  των εγγεγραμμένων μελών προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάση του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως. Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται ούτε καταργείται.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο Α.Κ 95 Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται μόνο από την Διοίκηση, εφόσον το ζητήσει η ίδια, ή έστω ένα Ιδρυτικό μέλος, ή το 13% των εγγεγραμμένων μελών και εφόσον αυτά είναι ταμιακώς εντάξει, όπως ορίζει το άρθρο 3.1Β περ. γ. του καταστατικού που αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Στη Π.Γ.Σ. θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και λόγου (αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των εισηγητών-εκπροσώπων), όσα μέλη, θα έχουν ήδη ανακοινωθεί ως ταμειακώς εν τάξει από τις Οργανωτικές δομές όπου ανήκουν, μέχρι και 2 ημέρες πριν την Π.Γ.Σ.. Επίσης, μόνο δικαίωμα ψήφου θα έχουν και όσοι προσέλθουν έστω και την τελευταία στιγμή, μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης και εγγραφούν στους καταλόγους των ταμειακώς εν τάξει μελών

Ειδικότερα:

  • Το μέλος που ζητά την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος του, μόνο στην περίπτωση ένστασης – μομφής του άρθρου 3.1.Δ. που αναφέρει τα εξής:

 «Έκαστο όμως μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου μπορεί να θέσει ένσταση – μομφή σε οποιαδήποτε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας που αντίκεινται στις γενικές αρχές του φορέα, στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος, του καταστατικού και της Ιδρυτικής Διακηρύξεως, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης ώστε την τελική απόφαση να πάρουν τα μέλη του πολιτικού φορέα

Δηλαδή, μόνο σε απόφαση της Συλλογικής Προεδρίας ή οποία εκλέγεται μετά το πέρας της πρώτης τετραετίας.

  • Το 13% των εγγεγραμμένων μελών μπορεί να ζητήσει σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν έκτακτα θέματα ή παράβαση στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος ή παράβαση στην εφαρμογή του συμφωνηθέντων βάσει του παρόντος καταστατικού ή και της Ιδρυτικής διακηρύξεως και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 95 δηλαδή, από την Εκλεγμένη Διοίκηση του φορέα κατά το άρθρο 3.1.Δ του καταστατικού που αναφέρει τα εξής:

«3.1.Δ.  Το Ελεγκτικό Συμβούλιο Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της Ιδρυτικής διακήρυξης, των γενικών αρχών, του προεκλογικού προγράμματος του φορέα και του καταστατικού του, οι (τουλάχιστον) διακόσιοι ιδρυτικοί συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό συμφώνησαν ομοφώνως για την συγκρότηση ενδεκαμελούς Ελεγκτικού Συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική Προεδρία ως εξής:

i. Δια την πρώτην τετραετία εξαιρετικώς και για λόγους τιμής ορίζονται τα τέσσερα πρώτα Ιδρυτικά μέλη Σαρρής Γεώργιος, Μασσέλος Ιωάννης, Χαράλαμπος Σαβουλίδης και Αναστάσιος Αποσπόρης.

ii. Τα υπόλοιπα επτά μέλη που θα συγκροτήσουν το ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο θα προέλθουν από τις εισηγήσεις όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του πολιτικού φορέα ή όχι, κατά τη διάρκεια των αρχικών ανοικτών διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που αρχικώς ορίζεται σε πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του φορέα. Η δε εκλογή τους προϋποθέτει ενισχυμένη πλειοψηφία, άνω των 3/5 των συνυπογραφόντων το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων.»

Συμπερασματικά όποιος ΔΕΝ συμφωνεί με αυτά που έχει υπογράψει, είναι υπεύθυνος και υπόλογος για αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης.

Το ιδρυτικό προεδρείο καλεί τα μέλη του να αντισταθούν στην επιχειρούμενη προσπάθεια  Διάλυσης του Φορέα και πρόκλησης σύγχυσης στα μέλη, τα οποία οφείλουν να περιφρουρήσουν τον δίκαιο αγώνα της Δημοκρατικής Ενότητας Δ.ΕΝ. Ελευθέρων Πολιτών !!!  

 

 

 

 

  

 

 

Print Friendly, PDF & Email