Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017

 

Προκήρυξη διεξαγωγής επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την συμπλήρωση των υπολοίπων μελών του Ελεγκτικού συμβουλίου που θα αποτελεί και την πρώτη Ιδρυτική προεδρία, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας κατά την πρώτη διεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο  3.1Δ.ii του καταστατικού.  

1) Οι Αρχαιρεσίες αφορούν μόνο τα Ιδρυτικά μέλη και η συμμετοχή τους σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το καταστατικό που έχουν συνυπογράψει.

2) Όσα ιδρυτικά μέλη δεν συμμετάσχουν εκ νέου στις αρχαιρεσίες, θα θεωρηθούν ανενεργά και  θα αντικατασταθούν.

3) Για να είναι έγκυρη η εκλογική διαδικασία απαιτείται συμμετοχή άνω των 3/5 των ιδρυτικών μελών (άρθρο 3.1.Δ.ii του καταστατικού). Αν ΔΕΝ επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί με εκκαθαρισμένο μητρώο από τα ανενεργά Ιδρυτικά μέλη.

4) Οι Αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 Ε του καταστατικού. Τα Ιδρυτικά μέλη που ΔΕΝ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οφείλουν να αποκτήσουν πρόσβαση, κατά το διάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τις 00:01 της 16ης Οκτωβρίου 2017 έως και τις 24:00 τις 22ης Οκτωβρίου 2017.

5) Οι κλειδάριθμοι αποκλειστικής και μοναδικής συμμετοχής παραμένουν ίδιοι και θα αποσταλούν εκ νέου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω μηνυμάτων (sms), είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί, προς διευκόλυνση των μελών.

6) Οι σταυροί προτίμησης, για την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, θα είναι έως και εννέα (9)

7) Όσοι συμμετείχαν ως υποψήφιοι στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, θεωρούνται εκ νέου υποψήφιοι. Εάν κάποιοι από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, οφείλουν να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Φορέα, είτε τηλεφωνικώς, ή μέσω ταχυδρομείου (ηλεκτρονικού ή μη). 

8) Η υποβολή των νέων υποψηφιοτήτων αρχίζει την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017. Δεκτές θα γίνουν και υποψηφιότητες που θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, αρκεί να έχουν σφραγίδα αποστολής την καταληκτική ημερομηνία (12 Οκτωβρίου 2017).

9) Οι νέοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν :α)Σύντομο βιογραφικό καιβ) Φωτογραφία (πρόσφατη),είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekloges@den.com.gr, ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Αρτάκης 109  Ν.Σμύρνη Τ.Κ. 17124, προκειμένου να προβληθούν όλες οι υποψηφιότητες ισότιμα, από την επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

10) Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017.

11) Οι υποψήφιοι θα εκλεγούν, βάσει του αριθμού των ψήφων που θα συλλέξουν.

12) Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνει κλήρωση.

13) Θα υπάρχουν τρεις (3) επιλαχόντες.

14) Οι εκλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του περιορισμού του άρθρου 7 του καταστατικού, σύμφωνα με τον οποίο : «Όλα τα μέλη που θα αναλάβουν θεσμικές προσωρινές θέσεις μέχρι να γίνει το Ιδρυτικό Συνέδριο, από όπου θα εκλεγούν τα πρώτα τακτικά όργανα, δεν μπορούν να βάλουν καμία υποψηφιότητα στο συνέδριο αυτό και για καμιά θεσμική θέση, χωρίς όμως να αποκλείονται από τις επόμενες εκλογές οργάνων, σε επερχόμενα συνέδρια».

15) Η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τα ίδια μέλη.

16) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν από την εφορευτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Print Friendly, PDF & Email