Οι Δεσμεύσεις των Μελών του Πολιτικού Φορέα.

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Δ.ΕΝ.» ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Προκειμένου η Δημοκρατική Ενότητα «Δ.ΕΝ.» Ελευθέρων Πολιτών να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο στους κόλπους της, την Δημοκρατία, την Διαφάνεια και την Ηθική, αξιώνει ρητά, απαρέγκλιτα και απαράβατα, από όλα τα της μέλη, όλα της τα όργανα και όλους της τους υποψηφίους , να δεσμευτούν εγγράφως απέναντι στον Ελληνικό Λαό και πριν ακόμα βάλουν υποψηφιότητα για την όποια θεσμική θέση, ότι εκ των προτέρων αποδέχονται με Υπεύθυνη Δήλωση τους, και εν γνώση των συνεπειών του νόμου, ότι αυτοδίκαια θα εκπέσουν του όποιου αξιώματος θα έχουν καταλάβει, όπως επίσης, ότι αποδέχονται και τις προβλεπόμενες από το νόμο επιπτώσεις.

Το κείμενο της κατά νόμον ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ είναι το εξής :

«Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η (ατομικά στοιχεία:[όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ], Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η παρούσα δήλωσή γίνεται εις γνώση μου και με τη θέλησή μου, ενώ αποδέχομαι από σήμερα και στο διηνεκές (είναι διαρκής και απαρέγκλιτη) να εκπέσω αυτομάτως και αμέσως από οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα, εάν την παραβιάσω, είτε πρόκειται να συμπεριληφθώ στα Ιδρυτικά μέλη του πολιτικού φορέα, είτε πρόκειται να διεκδικήσω θεσμική θέση στα όργανα του, είτε πρόκειται να είμαι υποψήφιος/α του εκλογικού συνδυασμού του πολιτικού φορέα Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», όποτε ο φορέας συμμετέχει σε εκλογικές διαδικασίες και δηλώνω υπεύθυνα ότι:

– Μελέτησα με πολύ προσοχή την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και το Οργανόγραμμα του Πολιτικού Φορέα Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.», όπως αυτά σήμερα είναι δημοσιευμένα στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα (http://den.com.gr/) και δηλώνω ότι πλήρως συντάσσομαι και αποδέχομαι όλα τα ανωτέρω και τα συνυπογραφώ.

– Δηλώνω δε, ότι ΔΕΝ είμαι μέλος σε κανένα άλλο πολιτικό φορέα και έχω καθαρό ποινικό μητρώο, ούτε και εκκρεμεί στις αρχές καταγγελία, ή ποινική δίκη.

– Ουδέποτε και με τον οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ΔΕΝ έχω καταχραστεί, υπεξαιρέσει ή κλέψει χρήματα άλλων και ειδικά του Δημοσίου, ούτε προτίθεμαι να πράξω τούτο. Και αν υποπέσει στην αντίληψή μου θα ενημερώσω άμεσα και αρμοδίως. Αυτό ισχύει και για κάθε νομικό πρόσωπο που ήταν/είναι υπό την εξουσία/κυριαρχία/επίβλεψη μου, όπως π.χ. κόμμα, επιχείρηση εμφανών ή αφανών συμφερόντων μου, κ.τ.λ.

– Ουδέποτε και με τον οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ΔΕΝ έχω εν γνώση μου συμμετάσχει, αποσιωπήσει, συγκαλύψει προδοσία κατά της Πατρίδος μου, ενώ κάτι τέτοιο ΔΕΝ πρόκειται να το πράξω ποτέ και ούτε να το επιτρέψω, ενώ εάν υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη μου, τουλάχιστον θα το καταγγείλω αμέσως και αρμοδίως. Αυτό ισχύει και για κάθε νομικό πρόσωπο που ήταν/είναι υπό την εξουσία/κυριαρχία/επίβλεψη μου, όπως π.χ. κόμμα, επιχείρηση εμφανών ή αφανών συμφερόντων μου, κ.τ.λ.

– Ουδέποτε έχω παρανόμως ή και δολίως χρηματιστεί, ή έχω λάβει την οποιαδήποτε έκνομη «προμήθεια». Ουδέποτε μεσολάβησα, προκειμένου να γίνει παρανόμως ή και δολίως, η ανάληψη του οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου και γενικά για να αποκομίσω παράνομες «ωφέλειες».

– Ουδέποτε κατακυρώθηκε σε επιχείρηση εμφανών ή αφανών συμφερόντων μου δολίως προσχεδιασμένος μειοδοτικός διαγωνισμός (ούτε και εκκρεμεί επίσημη και κατατεθειμένη στις αρχές καταγγελία, ή δίκη επ’ αυτού)

– Ουδέποτε έλαβα χορηγία από οποιονδήποτε αμφιβόλων συμφερόντων. για την προεκλογική μου εκστρατεία.

– Ουδέποτε παρενέβην στο έργο δημοσίου λειτουργού για τη συγκάλυψη ανομήματος είτε δικού μου, είτε άλλου προσώπου.

– Ουδέποτε είχα οικονομικές εμπλοκές (π.χ. πλαστών ή εικονικών τιμολογίων), ή κλοπή, ή υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος γενικότερα και ουδέποτε χρημάτισα εφοριακό για να «τακτοποιήσει» φορολογικές μου εκκρεμότητες.

– Δεν διαθέτω και ουδέποτε διέθετα τραπεζικούς λογαριασμούς με αδήλωτα «μαύρα» χρήματα στο εξωτερικό είτε στο όνομά μου, είτε σε όνομα συγγενικού ή έμπιστου προσώπου, ακόμη δε και στο όνομα εταιρείας εμφανών ή αφανών συμφερόντων μου.

• Όλες ανεξαιρέτως οι πηγές της κινητής και ακινήτου περιουσίας μου, στο καλύτερο των γνώσεων μου (ειδικά για κληρονομιές και τις δωρεές), έχουν όλες νόμιμη προέλευση.

• Υπηρέτησα (για τον δημόσιο τομέα και το πολιτικό προσωπικό γενικότερα) στην τάδε και δείνα θέση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από τη θέση που κατείχα/κατέχω, διαχειρίστηκα το δημόσιο χρήμα με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό προς τον μόχθο του Ελληνικού λαού.. Τούτο ισχύει και για τις θητείες μου ως υπουργού ή υφυπουργού (στην περίπτωση πολιτικού προσωπικού).-

Το ανωτέρω κείμενο είναι διασκευασμένο για της ανάγκες του φορέα «Δ.ΕΝ.», από το αρχικό του συμπολίτη μας κ. Σωτήριου Καλαμίτση.

Κανείς λοιπόν, στη «Δ.ΕΝ.» ΔΕΝ μπορεί να αναλάβει την όποια ιδρυτική ή οργανική ή θέση εκπροσώπησης, εάν πρώτα ΔΕΝ συνταχθεί εγγράφως με την ανωτέρω δήλωση και ξεκαθαρίσει την θέση του απέναντι σε όλο τον Ελληνικό Λαό.

 

Print Friendly, PDF & Email
?
 Διαβούλευση Πολιτών  
?
  Περιοχή Ενεργών Μελών  
?
  Περιοχή Δικογραφιών