Επισυναπτόμενο 7

Επισυναπτόμενο 7

Επισυναπτόμενο 7:

Βασικά στοιχεία, που πρέπει να γνωρίζει κάθε Πολίτης, σχετικά με την

Δημοκρατική Ενότητα Ελευθέρων Πολιτών «Δ.ΕΝ.»

βασηαρθρων

 

Βάση των Ιδρυτικών και Απαράβατων θεμελιωδών πυλώνων του «Δ.ΕΝ.», που συνίδρυεται τώρα με ανοιχτές διαδικασίες αληθινής Δημοκρατικής συμμετοχικής συνδιαμόρφωσης από απλούς και έντιμους Πολίτες, ΡΗΤΑ και μακριά από επαγγελματίες πολιτικούς και κάθε είδους συμφεροντολόγους, όχι για να είναι ένας πολιτικός φορέας σαν τους γνωστούς, αλλά έχοντας το νομικό πρόσωπο ενός πολικού φορέα που μόνον έτσι είναι δυνατόν να επιβληθούν αλλαγές υπέρ του Πολίτη και να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι για την Εθνική προδοσία, ως μια ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ως την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΛΛΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ, ως το ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ως τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ως το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, οφείλει να ενημερώσει τους Πολίτες, δίνοντας τους ή ενθυμίζοντας τους την απαραίτητη γνώση, πριν τους προσκαλέσει σε μια Πατριωτική και Εθνική Συστράτευση για την Απελευθέρωση της Χώρας και των Ελλήνων.

 

 1. Η Ιδρυτική Διακήρυξη του «Δ.ΕΝ.» … βλ. http://den.com.gr/idritiki-diakirixi/

 

 1. Το τελείως πρωτοποριακό Καταστατικό του «Δ.ΕΝ.» … βλ. http://den.com.gr/katastatiko/

 

 

 1. Η δεσμευτική Υπεύθυνη Δήλωση των μελών του «Δ.ΕΝ.» … βλ. http://den.com.gr/ipeftini-dilosi/

 

Η Κίνηση της Νομικά Αιτιολογημένης ΑΠΟΧΗΣ (Συμμετοχή Πολιτών) του «Δ.ΕΝ.» …

βλ. http://den.com.gr/poll/

Επισυναπτόμενο 8

Επισυναπτόμενο 8

Επισυναπτόμενο 8: Άρθρο 93 του Συντάγματος (ειδικά παρ. 4)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ:

MEPOΣ TPITOOργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA E΄ – Δικαστική Eξουσία > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

‘Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστήριων)

 1. Tα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους.
 2. Oι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.

**3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση.

Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς της.

4. Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

Επισυναπτόμενο 6

Επισυναπτόμενο 6

Επισυναπτόμενο 6: Άρθρο 120 του Συντάγματος.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ:

MEPOΣ TETAPTOEιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ – Aκροτελεύτια διάταξη

‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

 1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
 2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
 3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
 4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
Επισυναπτόμενο 5

Επισυναπτόμενο 5

Επισυναπτόμενο 5: Άρθρα 51 και 52 του Συντάγματος.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ:

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ – Bουλή > KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής.

‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

 1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
 2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
 3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

**4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

**5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Nόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.

Επισυναπτόμενο 4

Επισυναπτόμενο 4

Επισυναπτόμενο 4: Άρθρο 162 ΠΚ, περί εξαπάτησης εκλογέων.

Άρθρο 162 ΠΚ (εξαπάτηση εκλογέων)

Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Επισυναπτόμενο 9

Επισυναπτόμενο 9

Επισυναπτόμενο 9: Άρθρο 64 ΚΠΔ, περί παθητικής νομιμοποίησης και Άρθρο 68 ΚΠΔ, περί άσκησης και διατύπωσης της πολιτικής αγωγής.

κειμενο3